คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2560  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ “ช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุุนายน 2560” ผู้ที่สนใจ : โปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ดูประกาศ

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชิญร่วมผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.universityscholars.org.uk/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียน 22,000-32,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 2929 3345 หรือ supot.saeper@humanitarianaffairs.org

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญคณาจารย์และนักวิชาการเช้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference60/

ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560  โดยผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th/ejournal/ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2560 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative Citizen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย สสส.และผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม link ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560

ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน “การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561” สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศให้การสนับสนุนทุน “การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561” แก่คณาจารย์ประจำและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับ สทป. เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ท่านใดสนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณธนายุท สังอินทร์ กงอบริหารงานวิจัย 0956656407 หรือ 42765

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานพินธ์ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

วช. ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลฃดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลงานวิจัย โทร 02 561 2445 ต่อ 506 – 509

 

 

ขอเชิญร่วมสอบ IDP-IELTS Mock Test

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ IDP Education ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับข้อสอบและประเมิลผลจาก University of Cambridge ESOL Examination (Cambridge ESOL)

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ielts/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณวดิณบดา โทร 44566

คลิ้กดูรายละเอียด

ขอเชิญสมัครโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kumamoto University

ขอเชิญนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น  ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดโปรแกรม มี 2 ประเภท คือ

1.      E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ general education classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT score of 61 ขึ้นไป

2.      J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป  โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป

สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดังนี้

–         ภาคฤดูใบไม่ร่วง (เข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560 —Fall 2017)

จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560

–         ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2561 —Spring 2018)

จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=81