คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Studies in France and Scholarships”

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส สำหรับอาจารย์ นศ. บุคลากร มข. และผู้สนใจทั่วไป ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม  3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม โทร 44566 หรือ 043 202059

ดูรายละเอียด 

เชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 29 ส.ค.60 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้สอดคล้องตามนโยบายของวช.และสำนักงบประมาณกำหนด  หนังสือเชิญและรายละเอียด

จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมประชุม และกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุได้ที่ https://goo.gl/JtgYjm หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย โทร. 081-0530452 หรือ คุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 098-1028390

โครงการ Kumamoto University Summer Program in English

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Kumamoto University Summer Program in English ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งKumamoto Universityได้แจ้งว่าอาจจะมีทุนสนับสนุน 80,000 เยน  (รวมค่าที่พัก ยานพาหนะตามโปรแกรม เอกสารการเรียน และทัศนศึกษา) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร (บางมื้อ) (ประมาณ 300 – 500 เยนต่อมื้อ) ค่าเดินทางจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัย (ประมาณ 200 เยน/ครั้ง) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=97 รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/2932/ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารผ่านทางคณะภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้จัดส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2560  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ “ช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุุนายน 2560” ผู้ที่สนใจ : โปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ดูประกาศ

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชิญร่วมผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.universityscholars.org.uk/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียน 22,000-32,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 2929 3345 หรือ supot.saeper@humanitarianaffairs.org

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญคณาจารย์และนักวิชาการเช้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference60/

ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560  โดยผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th/ejournal/ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2560 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative Citizen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย สสส.และผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม link ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560

ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน “การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561” สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศให้การสนับสนุนทุน “การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561” แก่คณาจารย์ประจำและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับ สทป. เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ท่านใดสนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณธนายุท สังอินทร์ กงอบริหารงานวิจัย 0956656407 หรือ 42765

ดาวน์โหลดเอกสาร