คลังเก็บหมวดหมู่: การจัดการความรู้

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560

สนง.บริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2560 ใน หัวข้อ “KM from Knowing to Doing” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ได้ที่ kmmed.kku@gmail.com หรือโทร 63816

 

ดูรายละเอียด

ขอเชิญอบรมด้านการตรวจสอบรับรอง (ISO/IEC 17000 Series)

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรอง ISO/IEC 17000 Series โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการตวจสอบรับรองและระบบงานตามอนุกรมมาตรฐาน ISO/IEC 17000 ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจสอบรับรองของภาครัฐและภาคการศึกษา และได้จัดอบรมโครงการการพัฒนาบุคากรด้านการตรวจสอบรับรอง (ISO/IEC 17000 Series) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 : ความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ  วันที่ 15-16 มีนาคม 2559

หลักสูตรที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ วันที่ 21-22 เมษายน 2559

หลักสูตรที่ 3 : ความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร  วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559

หลักสูตรที่ 4 : ความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

หลักสูตรที่ 5 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 617 1704 ต่อ 806 โทรสาร 02 617 1703  e-mail jutamas@masci.or.th, phaknaorn@masci.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการ การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ  “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” Institutional Research for Sustainable Organization Development ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ สำหรับงานที่เป็นผลงานการศึกษาอิสระ (IS) ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขการจบการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ดูรายละเอียด

 

การ KM ต่างๆ

การ KM ต่างๆ

ขั้นตอนการเสนอหนังสือ

คู่มือการใช้ระบบเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สรุปผลการศึกษา show & Share

KM-ตัดต่อวิดีโอ

เอกสารที่เข้ารับการอบรม

เอกสารที่ได้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร…………….วันที่………………….ผู้เข้ารับการอบรม