ทุนสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนทุนวิจัย ประำจำปีงบประมาณ 2556

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ม.ขอนแก่น มีนโยบายในการสับสนุนทุนวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อท่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน จึงได้ออกประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน  มข. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา และเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ลงประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://aerd.kku.ac.th/index.htm และต้องส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มข. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พค 2556 ส่วนผู้สนใจทุนสนับสนุนการศึษา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิย 56 หรือโทร 080 4614416