งานออกแบบอาคารอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

ที่มาของโครงการ  :“เทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร (รุ่นที่  7) และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงอนุรักษ์ ” กรณีศึกษาการซ่อมบูรณะอาคารและการนำไปใช้ประโยชน์ และ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จากอาคารเก่า
ผู้ออกแบบ  :รศ.ดร. ธาดา   สุทธิธรรม
สถานที่ก่อสร้าง :วัดปทุมคงคา บ้านเมืองบัว  ตำบลเมืองบัว  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

เจดีย์วัดป่าทรงธรรม

ที่มาของโครงการ  :การก่อสร้างเจดีย์ ครังนี้มีลักษณะการผสมผสานระหว่างเจดีย์ทรงกลมแบบดั่งเดิมในสมัยพุทธกาลที่พัฒนามาจากเนินดินฝังศพ ร่วมกับเจดีย์ทรงเรือนธาตุแบบพระธาตุพนมที่เป็นแบบอย่างเฉพาะและแพร่หลายในภูมิภาคอีสานโดยมีองค์เจดีย์มีความนิ่ง สงบ สะอาด และเด่นสง่าท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่เป็นป่าธรรมชาติของวัดป่าทรงธรรม  และสะท้อนคติไตรภูมิตามแบบประเพณี
ผู้ออกแบบ  :ร.ท.อรรถ  ชมาฤกษ์, นายมงคล  วงศ์กิติวิมล, ผศ.สิทธา  กองสาสนะ, ผศ.เบญจวรรณ  กองสาสนะ, นายจรัสพงศ์  นนทมาตย์, นายธงชัย  อรรคนิตย์
สถานที่ก่อสร้าง :วัดป่าทรงธรรม  บ้านสามขัว  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

การอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบ

ที่มาของโครงการ  :การอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ออกแบบ  :รศ.ดร. ธาดา   สุทธิธรรม สถานที่ก่อสร้าง :วัดสระทอง  บ้านบัว  ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน
.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ
หมู่บ้านโฮมสเตย์ เรือนพักรับรองวัฒนธรรมผู้ไทย
ผู้ออกแบบ  :ผศ.ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ , ผศ.ดร. นภดล   ตั้งสกุล, อ.สุกัญญา  พรหมนารท
สถานที่ก่อสร้าง :บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5  ตำบลกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์�
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ
เจดีย์ข้าวสารหิน
ที่มาของโครงการ  :ก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรรม (เจดีย์)ปราสาทข้าวสารหินโบราณ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของข้าวสารหิน
ผู้ออกแบบ  :รศ.ดร. ธาดา   สุทธิธรรม
สถานที่ก่อสร้าง :วัดถ้ำข้าวสารหิน บ้านผาสะนา  ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย
รายละเอียดแบบ :
– ผังบริเวณ
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ
ศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
ที่มาของโครงการ  : ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปณกิจศพ ของวัดตราชูวนาราม เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงและวัฒนธรรมประเพณี
ผู้ออกแบบ  : ผศ.เบญจวรรณ  กองสาสนะ , อ.อดุลย์   อักษร
สถานที่ก่อสร้าง :วัดตราซูวนาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ VERNADOC (Vernacular Documentation)
ที่มาของโครงการ  : vernadoc ในฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ เกิดจากมิตรภาพและความเห็นตรงกันของสมาชิก Icomos จาก 2 ประเทศ คือ Markku Mattila จากอิโคโมสฟินแลนด์ และ ผศ. สุดจิต  สนั่นไหว จากอิโคโมสไทย ที่มีโอกาสได้พบปะกันในงานประชุมวิชาการว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ทำให้เกิดแนวความคิดทดลองจัดกิจกรรมซึ่งแต่เดิมทำกันเฉพาะสถาปนิกชาวฟินน์ ให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยความเชื่อว่าจากความรู้พื้นฐานที่สถาปนิกมี จะสามาถนำเสนอคุณค่าที่มีอยู่ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทุกที่ในโลกได้ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นชนชาติใด
หัวหน้าโครงการ :ผศ.ดร.สรนาถ  สินอุไรพันธ์

สถานที่สำรวจ :วัดสะเทียนทอง บ้านนาดอกไม้  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
รายละเอียดแบบ :
แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

หอระฆัง และโปง
ที่มาของโครงการ  :
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ  , ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล , อ. สุกัญญา   พรหมนารท.
สถานที่ก่อสร้าง :วัดบัวระพา บ้านคำแมด  ตำบลคำแมด  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารเรียนรวม
ที่มาของโครงการ  : พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
สถานที่ก่อสร้าง :วิทยาลัยสงฆ์วัดพระธาตุพนม  อำเภอพระธาตุพนม  จังหวันครพนม

รายละเอียดแบบ :

– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานปรับปรุงชั้นล่างศาลาการเปรียญ
ที่มาของโครงการ  : –
ผู้ออกแบบ  : –
สถานที่ก่อสร้าง :วััดไทรทอง บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :

– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

งานออกแบบศาลาการเปรียญ
ที่มาของโครงการ  : –
ผู้ออกแบบ  : –
ผู้เขียนแบบ  : นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว ,นายอภิวัฒน์  คงอุดม
สถานที่ก่อสร้าง :วััดพุทธเกษม 69 หมู่ 10 ถนนสายน้ำพอง – โคกสี  ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :

– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ.
– แปลน.
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ