ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชนและจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชน

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชนและจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

และสามารถคลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ img667