ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

ด้วยการเคหะแห่งชาติได้แจ้งความประสงค์จะจ้างจัดทำโครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  หรือสอบถามเพิ่มเิตมได้ที่ คุณณัฐดนัย 02351 7794

และสามารถคลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ img666