ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กองบริหารงานวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560  ขึ้น ซึ่งกำหนดประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรวบรวมส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม  2559  รายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารแนบ

ในการนี้ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วจัดส่ง ไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม โทร.42758,043-203177,099-4658805 Email:warapornp@kku.ac.th หรือ คุณรัชนี รุ่งวงษ์ โทร.089-7131387  Email: ratong@kku.ac.th   อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

*** หมายเหตุ : ตามประกาศรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ  2.6 ต้องผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่กำหนด  ทั้งนี้ ให้นักวิจัยสมัครเข้าร่วมอบรมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยสมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 23 พ.ค. 2559 นี้ เท่านั้น

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร