สมัครรับทุน International และ Thai Visiting Scholar ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar)  และทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจาร์ยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย  (International Visiting Scholar)  (งวดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซด์ของกองวิเทศสัมพันธ์

https://ird.kku.ac.th/news.php?id=107

https://ird.kku.ac.th/news.php?id=106