ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

       ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ
“บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน  2559  
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่าง ๆ
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วม กับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ
สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://uac.kku.ac.th/basconf2016/conf2016_index.html
001  LEDจากต่างประเทศ