ปชส.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder

สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบติการในเชิงลึก ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็ฯนักเคมีจากต่างประเทศ คือ Ms.Pamela Oon มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ผู้สใจสามารถตอบรับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ phujan@kku.ac.th โทรศัพท์ 42620, 42625 สำนักหอสมุด