เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560