เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ (International Grant Proposal Writing Workshop) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/qaMdWJ หรือประสานงานโดยตรงที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ โทร 4456 หรือ 043-202-059 หรือ saowana@kku.ac.th

ดูเอกสารเพิ่มเติม 1307