ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริการวชาการ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยมีกรอบการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือ
  2. เป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้นๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  4. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
  5. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการจะต้อเสนอโครงการฯ ในระบบ KKUMIS “ระบบรายงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  https://mis-dev.kku.ac.th/projectService/project  ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560    หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณประภาพร ปิ่นใจ ,คุณจุฑามาส จันดี  โทรศัพท์ 44528     E-mail prapin@kku.ac.th

อนึ่ง  งบประมาณนี้สนับสนุนโครงการนี้จะอยู่ใน  ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  และชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในภายหลัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จากนั้นสำนักบริการวิชาการ จะแจ้งให้คณะ รับทราบและร่วมดำเนินการต่อไป