สถาปัตย์ สจล.ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอเชิญชวนคณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ISSN: 0125-5134 ซึ่งเป็นวารสารทีี่มี Impact Factor อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   โดยวารสารวิชาการฯ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการและวิจัย ไปที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริการวิชาการและวัจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หรือ E-mail : journal.archkmitl@gmail.com, pimkmitl@hotmail.com