รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย (์NRT-ICSSR)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ โดย วช.และ ICSSR จะร่วมมือกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย และให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย

สำหรับปีงบประมาณ 2560 วช. ได้กำหนดให้นักวิจัยไทยประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการ ในสาขาสังคมศาสตร์ ดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 603  อีเมล์ wat.tubkrai@gmial.com

ดูเอกสาร