ประกาศรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯโดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2560ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้าย

 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5452277 e-mail: phantaek@gmail.com,praphanph@kku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=research_fund&cls=cls