เชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 29 ส.ค.60 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้สอดคล้องตามนโยบายของวช.และสำนักงบประมาณกำหนด  หนังสือเชิญและรายละเอียด

จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมประชุม และกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุได้ที่ https://goo.gl/JtgYjm หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย โทร. 081-0530452 หรือ คุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 098-1028390