เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: คลินิกวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
ณ อาคารสิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.   วันที่ 25 เมษายน 2561 และระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน ประกอบด้วยการฟังบรรยาย การบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนบทความทางวิชาการ และแนวทางในการเขียนบทความเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่  โดย รศ. ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และร่วมวิเคราะห์ประเด็นและแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ แนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่บทความ

สนใจเข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย