ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สู่ประชาชนและเยาวชนในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดกิจกรรมซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย ผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การประชุมสัมมนาวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถจัดส่งผลงานโดยผ่านทางคณะฯ เพื่อเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม  ภายใน 11 พฤษภาคม 2561 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจินตนา โทรศัพท์ 043 203178 หนทอ 48189 อีเมล์ jintmo@kku.ac.th