ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง  “เมืองต้องสู้ ”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น และ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง  “เมืองต้องสู้ ” ประสบการณ์โครงการเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities : from Japanese Urban projects in the 1960 s) ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเมืองของญี่ปุ่น โดยเริ่มจากความคิดทดลองมากมายเกี่ยวกับเมืองต่างๆที่เจริญเติบโตในญี่ปุ่นช่วง ค.ศ.1960 โดยใช้สื่อผสมหลากหลายเช่น โมเดลสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย สไลด์ อะเนมิชั่นและโสตทัศนูปกรณ์     เพื่อให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง อดีตและปัจจุบันว่า การค้นหาวิสัยทัศน์ของเมืองนั้นจะมีการคลี่คลายไปอย่างไรตามกาลเวลา

โดยนิทรรศการนี้ได้สัญจรรอบโลกซึ่งในไทย มีสองที่คือ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดที่ หอศิลป์ มข. มีกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดคือ ช่วงเวลา  16.00 น. มีการบรรยาย  โดย รศ. ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย