ขอเชิญสงผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่าง 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   โดยจัดส่งแบบข้อเสนอโครงการจำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 5 มิถุนายน  2561

ดูรายละเอียด