ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)

เนื่องด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (Basic theory and operation of UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ วิทยากรโดยคุณ ดร. นพรัตน์ วรพลาวุฒิ (Product specialist) และ นายบุรินทร์ งามวิจิตร์ (Field service engineer) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในหัวข้อดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครจำนวน 50 คน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/55