ขอเชิญร่วมอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดการจัดโครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science) ขึ้น  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30  16.40 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาความรู้ในเรื่องการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง และใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  และดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.ae.kku.ac.th/ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น (ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์)