ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยทางด้านสารสนเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สำนักหอสมุดและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการในหัวเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารศิริคุณากร มข. เพื่อให้ผู้ปฏิบัต้งานด้านห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศได้เรียนรู้ถึงกระแสโลกที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและเนื้อหา (Content) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นโจทย์การวิจัย และบูรณาการใช้เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ นำพาประเทศชาติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ที่ https://library.kku.ac.th/sdg/index.php ภายใน 3 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน