ทุน Hitachi Scholarship Research Support Program for 2018

ประกาศให้ทุน Hitachi Scholarship Research Support Program for 2018 กับอาจารย์และนักวิจัยในสาขา Energy and Environment , Urban Developement and Transportation , Healthcare ที่มีความสนใจเข้าร่วมศึกษาหรือทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้โดยให้สถาบันเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณมบัติไปยัง The Hitachi Global Foundation บุคลากรที่สนใจติดต่อยื่นเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่านต้นสังกัดภายใน 15 กันยายน 2561 เพื่อคณะต้นสังกัดเสนอขื่อผู้สมัครผ่านสถาบันพิจารณาดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร