ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency : JICA ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer : SV และอาสาสมัครญี่ปุ่น Japan Overseas Cooperation Volunteer : JOCV ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย

ในการรนี้ สถาบันอุดมศึษาที่ประสงค์จะขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียสาขาความร่วมมือาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 แนวทางความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาษาสมัครญี่ปุ่น และขรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส และอาษาสมัครญี่ปุ่น ได้ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ แบบฟอร์ม โดยจัดทำรายละเอียดข้อเสนอคำขอจำนวน 3 ชุด และสำเนา 1 ชุดเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561