รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยนักวิจัยใหม่เป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และในปี 2560 ได้สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จึงประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 และใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ ลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ ตามแบบที่กองบริหารงานวิจัยกำหนด โดยผ่าน http://gg.gg/CMU-KKU-2018     ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และแนบหลักฐานการยื่นข้อเสนอโครงการที่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ  เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  จัดส่งมายัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2       ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

เอกสารหมายเลข 1       ประกาศ(ฉบับที่ 1938/2561) เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2561

เอกสารหมายเลข 2        แบบเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ora.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสุณิษา  แสงเหลา โทร.42131 , 043-203177, 084-6426702 E-mail : sunido@kku.ac.th