วิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard of Operating Procedures,SOP

          ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิธีการดำเนินการมาตรฐาน Standard of Operating Procedures,SOP ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง SOP ได้ประกาศใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดดังนี้
            1. สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการปรับ SOP ฉบับใหม่ และมีการปรับปรุงและแก้ไขแบบฟอร์ม ขอให้นักวิจัยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม จากเว็บไซต์ https://eckku.kku.ac.th/ ทุกครั้ง
            2. ขอให้นักวิจัยระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสารทุกประเภท ที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ
            3. กรณีสำนักงานฯไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผุ้วิจัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่โครงการวิจัยหมดอายุการรับรอง เอกสารโครงการวิจัยจะถูกทำลาย 3 ปี นับจากวันที่หมดอายุการรับรอง
            4. โครงการที่รายงานการแจ้งปิดและได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯแล้ว ถือว่าเป็นการสิ้นสุด ไม่สามารถขอยกเลิกการแจ้งปิดอีก