สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม  – 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

             ทั้งสองหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี  การฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที WEBSITE ”สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก