ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป  (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560  

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแบบ     มุ่งเป้าที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดและตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง E-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม Email: warapornp@kku.ac.th  โทร: 48188, 42758, 043-203177, 087-235-4744อนึ่งสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th