เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)   ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน ดังนี้

นักวิจัย

1.  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตาม Template ที่ วช.กำหนด และจัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองฯ  ทั้งนี้ กรณีเป็นการดำเนินโครงการวิจัย ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือ พันธุ์พืชต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย  และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

2.   ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านพิจารณากลั่นกรองฯแล้ว ในระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2561 และพิมพ์ข้อเสนอฯ จากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด  จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กองบริหารงานวิจัย  ทั้งนี้ นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุนต้องไม่ติดค้างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559

คณะ/หน่วยงาน

1.   ตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัย โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ลงวันที่  6 กันยายน 2561

2.  พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการระดับคณะ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

3.  จัดส่งเอกสารหมายเลข 4/1 และ 4/2 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด (จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ)  ไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับโครงการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญจากคณะ และต้องพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS ครบตามจำนวนและภายในวันที่กำหนดเท่านั้น Download Template ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390 

 

เอกสารเพิ่มเติม