โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตรการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2

ขอเชิญ คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ใมนระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  4,500 บาท/คน รายละเอียดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้