งานออกแบบบ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

ที่มาของโครงการ  : บ้านพักอศัยชั้นเดียว
ผู้ออกแบบ  :  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยะกุล
สถานที่ก่อสร้าง :ถนนนคร – ทุ่งสง  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

บ้านพักอาศัย  2 ชั้น

ที่มาของโครงการ  : บ้านพักอาศัย.
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยะกุล
สถานที่ก่อสร้าง : ซอยร่วมพัฒนา  19 ถนนมิตรภาพ ม.14 ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

บ้านพักอาศัย  2 ชั้น

ที่มาของโครงการ  : บ้านพักอาศัย
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์   ไชยะกุล
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

บ้านเคหะชนบท (ขนาดกลาง)

ที่มาของโครงการ  : บ้านเคหะชนบท (ขนาดกลาง)
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.นพดล   ตั้งสกุล�
สถานที่ก่อสร้าง :
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ

บ้านเคหะชนบท (ขนาดเล็ก)

ที่มาของโครงการ  : บ้านเคหะชนบท (ขนาดกลาง)
ผู้ออกแบบ  : ผศ.ดร.นพดล   ตั้งสกุล�
สถานที่ก่อสร้าง :
รายละเอียดแบบ :
– แผนที่ตั้งโครงการฯ
– ผังบริเวณ
– แปลน
– รูปด้าน
– รูปตัด
– อื่นๆ