แผนการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการงานวิจัยและบริการวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557

แผนและงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

 

กำหนดการประชุม

– ปฏิทินการปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ปฏิทินการประชุมกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 2557

ปฏิทินการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 2558

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 2558

 

 

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกลุ่มงาน

คำสั่งที่ 67/2557 เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งที่ 67/2557  แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา (พวต.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 63/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งที่ 55/2557 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งที่ 54/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งที่ 53/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา (พวต.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งที่ 2/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1

คำสั่งที่ 90/2556 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนและปรับปรุงการมอบหมายงาน บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557