สารสนเทศงานวิจัย

หน้านี้เหมือน = 4767

– แผนผังกระบวนการทำงาน การเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

– แผนผังกระบวนการทำงาน การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

– แผนผังกระบวนการทำงาน การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สำหรับการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

– แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2

– แผ่นพับการขอรับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย

– แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์

ฐานข้อมูลหลักที่เก็บข้อมูลในปัจจุบัน update 07 58 = http://ora.kku.ac.th/

.

******************************************

.

ข้อมูลเก่าอยู่ข้างใต้นี้

รายงานการใช้จ่ายเงิน

บทสรุปผู้บริหารด้านการวิจัย 2-2557

วิจัยทุกแหล่งทุน

ปี 57 แบ่งเป็น ไตรมาส เดือน

ปี 47 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 50 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปี 47 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปี 48 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

ฐานข้อมูล = http://ora.kku.ac.th/

*********************************************

จากนี้เป็นข้อมูลเก่า

ข้อมูลงานวิจัยแยกตามประเภทต่างๆ

จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

จำนวนงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์

จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

จำนวนงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

งานวิจัย

ปี 2553  ภายใน |  ภายนอก
ปี 2554  ภายใน |  ภายนอก
ปี 2555  ภายใน |  ภายนอก
ปี 2556  ภายใน |  ภายนอก
ปี 2557  ภายใน |  ภายนอก

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

งานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุม

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ฐานข้อมูลงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ท่านสามารถเข้าไปค้นและออกรายงานได้ตามต้องการ
โดยมีวิืธีการใช้ตัวกรองดังนี้ : คู่มือ
เข้าสู่ : โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัย