แนะนำโปรแกรม : โปรแกรมบริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
                                   เป็นกาีรให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางระบบเครือข่าย นอกเหนือจากที่มีการจัดให้บริการที่กลุ่มงาน
                                   และบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริิการให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

วิธีการใช้งาน           
สำหรับผู้รับบริการ
 : 1. คลิกที่เมนู กรอกข้อมูล แล้วใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์ม    
                                   2. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วดำเนินการให้ท่านภายใน 1 วัน (ในเวลาราชการ)
                                   3.สามารถติดตามรายการคำร้องขอท่านได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  :  1. ทัศวรรณ ศราภัย
                                            2. ฉัตรฤดี ประทุมไชย                                                           
                                            3. สำรวย ภูเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อกลุ่มงานจัดการศึกษา
                                                          
เกี่ยวกับโปรแกรม : ติดต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา