คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 ทุน

• ทุนนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Curser_Icon ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

(ขยายเวลา)ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษา บริษัท โตชิบาประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 27 (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี 2558
ทุนการศึกษา บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
• ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
• รับสมัครทุนมูลนิธิคุวานันท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษา 1/2558
• Logo-ARCH-01 รับสมัครทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2558
• PTT_Logo รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ประจำภาคการศึกษา 1/2558
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น 2558
(ประกาศ มข.379/2558) เรื่องการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
• กองทุนกู้ยืม กยศ.กรอ.

ผลการดำเนินโครงการ-พัฒนา นศ. ปี 2558

• ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2558(พ.ย.58-พ.ค.59)
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2558(พ.ค.-ต.ค.58)

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก 1 ธค. 59 ถึง 31 มค. 60

.

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559 (โปรดอ่านก่อนสมัคร)
  .
 2. การสมัคร
  2.1 สมัครด้วยตนเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2.2 สมัครแบบออนไลน์ให้ (คลิกที่นี่)
  .
 3. การสมัครออนไลน์ / การชำระเงิน
  3.1 เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบนำฝากเพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบนำฝาก ให้ชัดเจนและครบถ้วน (พิมพ์ใบนำฝาก ได้ที่นี่)
  .
 4. การสมัครออนไลน์ / การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  4.1 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์
  โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ (ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่นี่)
  ..
 5. เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
  5.1 หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 4 ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559
  5.2 ใบนำฝากเงินค่าสินค้าหรือบริการ ส่วนสำหรับลูกค้า ที่มีการชำระเงินแล้ว
  5.3 ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะฯ
  .
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th
  .

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2559

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วม

อบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2559

ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 551 – 3– 00862–8 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาเก็บสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคารด้วย )

 **กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาถึงคุณ อนุสรา สุขสมรส อีเมล anusaraso@kku.ac.th***

ค่าสมัครอบรม

 • รอบที่ 1 สมัครก่อน 30 พ.ย.59 ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่า 500 บุคคลภายนอก 700
 • รอบที่ 2 สมัครก่อน 12 ธ.ค.59 ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่า 700 บุคคลภายนอก 900
  (เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaCyY3kVubIZNoLUFfMZMQaV80ApNE18YUgKanZwgoZg56_g/viewform

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUe4IX142SJV41TRgpZFRf39nGg15dP3cNKeoBj509Y/edit?usp=sharing

กำนหนดการ : ดาวน์โหลด (pdf)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 043-362046 / มือถือ 081-5745-933

 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 1 พย. ถึง 15 ธค. 59

.

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1847/2559  (โปรดอ่านก่อนสมัคร)

2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…….– ต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

2.1 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…….– จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
…….– โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่กำหนด (วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

2.2 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…….– ส่งมาที่ stassa@kku.ac.th

2.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบฯ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
…….– เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ได้ที่นี่

2.4 ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง
……..– 2.4.1 คู่มือ Link ตัวอย่าง วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……..– 2.4.2 ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
………………. โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
……..– นำหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 1847/2559 ข้อ 4
……..– มาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการศึกษา คุณทัศวรรณ ศราภัย 043-362046 , 081-5745933 , stassa@kku.ac.th

.

 

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2559 ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2559

ปริญญาตรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ตารางสอน ] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]
 2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]

ตารางการใช้ห้อง

 1. ห้อง-Lecture-2
 2. ห้อง-Lecture-3
 3. ห้อง-Lecture-4
 4. ห้อง-Lecture-5-6-7
 5. ห้อง Studio C-1
 6. ห้อง Studio C-2
 7. ห้อง Studio C-3
 8. ห้อง Studio C-4 ห้องคอมฯ-ชั่วคราว
 9. ห้อง-สนพ.1
 10. ห้อง-สนพ.2
 11. ห้อง-สนพ.3
 12. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบชั้น-1
 13. ห้องคอมฯ ชั้น 2
 14. ห้องประชุมใหญ่

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560

บัณฑิตศึกษา

 1. ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาคาร สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 3. ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 4. ปริญญาโท สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 6. ปริญญาเอก สาขาวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560

สถานะนักศึกษาฝึกงาน (เก็บปี 57)

Home-head#2.1

1. รายชื่อนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

2. รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติออกฝึกงาน 
จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

3. เทียบสถิตินักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน=อนุมัติส่งตัวฝึกงานจริง

จำแนกเป็น

• สถิติสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถิติสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

4. รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)