รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ ..

** ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายทุนฯ ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 โดยนำเอกสารมาดังนี้ **
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาหน้าสมุดบุญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา มข. หรือ ศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)