ข้อมูลเก่าปีการศึกษา2555

แผนการสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

• ระดับบัณฑิตศึกษา
• ระดับปริญญาตรี

ตารางสอน/รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555

• ระดับบัณฑิตศึกษา
• ระดับปริญญาตรี

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี

– คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

– บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555 ลว.6 มิ.ย.55)

รายชื่อนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

• นักศึกษาระดับปริญญาตรี

• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

• นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 486/2555) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2555(ฉบับที่ 2)
– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) ลงวันที่ 18 พ.ค. 2552
– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2126/2551) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2551

คู่มือนักศึกษา

– คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.5) คลิ๊กที่นี่
– คุ่มือนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
• ระดับปริญญาตรี
– ปก
– คำนำ
– เนื้อหา

• ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก
– ปก
– คำนำ
– เนื้อหา

สถิติจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• ปีการศึกษา 2555

– ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา
– รวมระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

• ปีการศึกษา 2554

– ระดับปริญญาตรี
– ระดับบัณฑิตศึกษา
– รวมระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการใช้งานต่างๆ

– การใช้งานห้องสมุด
– คู่มือการบันทึกเกรด ตัดเกรดผ่าน WEB
– คู่มือผู้รับบริการกลุ่มงานจัดการศึกษา
– คู่มือนักศึกษา แบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

เกณฑ์ระเบียบประกาศต่างๆ

– เกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ
– แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ประกาศคณะฯ 19/2552
– แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศ มข.972/2554
– หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ มข.844/2554

สรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

– ประจำปีพุทธศักราช 2554
– ประจำปีพุทธศักราช 2553