ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

link ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

9 มกราคม 2564

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ แบบ Portfolio


“การเรียนรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์”

 


  Architecture KKU. Channel | Show All


กิจกรรม / ประกาศ

Links แนะนำที่เกี่ยวข้อง

|จดหมายข่าวสถาปัตยฯ| , |ข่าวรับสมัครบุคลากร| , |การรับเข้า| , |ข่าวนักศึกษา|
|วารสาร BEI| , |วารสาร BEE| , |วารสาร JADER| , |วารสาร เฮือนเฮา| , ARCK KKU ENG

ข้อมูลและบริการสำหรับนักศึกษา

– |คู่มือนักศึกษา|,|บัณฑิตวิทยาลัย|

ข้อมูลและบริการสำหรับบุคลากร

– |ปฏิทินผู้บริหาร| ,|แนะนำการอบรม |


Links : ARCK KKU ENGมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


visitors 175830 , 285469 , start 15 march 2017