ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / ประกาศ

|จดหมายข่าวสถาปัตยฯ|
|ข่าวรับสมัครบุคลากร|
|การรับเข้า|
|วารสาร BEI|
|วารสาร BEE|
|วารสาร JADER|
|วารสาร เฮือนเฮา|
ARCK KKU ENG

ข้อมูลและบริการสำหรับนักศึกษา

– |คู่มือนักศึกษา|,|บัณฑิตวิทยาลัย|

ข้อมูลและบริการสำหรับบุคลากร

– |ปฏิทินผู้บริหาร| ,|แนะนำการอบรม |


Links : ARCK KKU ENGมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


visitors 157790 , 249926 , start 15 march 2017