ข่าวและกิจกรรม / News and activities

 

เข้าเว็บไซต์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ใหม่
https://www.archkku.com/

.


ข่าวประชาสัมพันธ์

link ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัคร

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แบบ Portfolio ช่วงวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2564

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081 5745933

“VDO แนะนำ การเรียนรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ update JAN 2021” 


  Architecture KKU. Channel | Show All


กิจกรรม / ประกาศ

Links แนะนำที่เกี่ยวข้อง

|จดหมายข่าวสถาปัตยฯ| , |ข่าวรับสมัครบุคลากร| , |การรับเข้า| , |ข่าวนักศึกษา|
|วารสาร BEI| , |วารสาร BEE| , |วารสาร JADER| , |วารสาร เฮือนเฮา| , ARCK KKU ENG

ข้อมูลและบริการสำหรับนักศึกษา

– |คู่มือนักศึกษา|,|บัณฑิตวิทยาลัย|,|แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564|

ข้อมูลและบริการสำหรับบุคลากร

– |ปฏิทินผู้บริหาร| ,|แนะนำการอบรม |

Links : ARCK KKU ENGมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


visitors 248861 , 409046 , start 15 march 2017