ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ประชาสัมพันธ์ ARCH IN KKU

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ อบรมการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60

กำหนดการอบรมรับสมัครถึง 17 พย. 60 / วันงาน 25-26 พย. 60


กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia”  ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด การส่งบทความและอื่นๆ  (Call For paper http://www.arch.kmitl.ac.th/auc2018aura/)

 

ขอเชิญเข้าชม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Open House 2017- 15-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

.  . 

กำหนดการ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open House 2017
ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560
แผนที่และภาพกิจกรรมแบ่งตามวันที่มีกิจกรรม

โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560

 

ข่าวนักศึกษา

– ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 / 27 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2560

– ขอเชิญตอบแบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 

– รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ อบรมการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60

ข่าวประชาสัมพันธ์ .. ข่าววิจัย .. ข่าวงานบริการวิชาการ .. ข่าววิเทศสัมพันธ์ .. ข่าวรับสมัครบุคลากร ..

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด .. News AR in KKU 20 last .. ข่าวเก่า .. การเจ้าหน้าที่ มข. ..

วารสารวิชาการ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” – ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Office site
Office site – ThaiJo
facebook fanpage