ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

link ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์


  Architecture KKU. Channel


กิจกรรม / ประกาศ

Links แนะนำที่เกี่ยวข้อง

|จดหมายข่าวสถาปัตยฯ| , |ข่าวรับสมัครบุคลากร| , |การรับเข้า| , |ข่าวนักศึกษา|
|วารสาร BEI| , |วารสาร BEE| , |วารสาร JADER| , |วารสาร เฮือนเฮา| , ARCK KKU ENG

ข้อมูลและบริการสำหรับนักศึกษา

– |คู่มือนักศึกษา|,|บัณฑิตวิทยาลัย|

ข้อมูลและบริการสำหรับบุคลากร

– |ปฏิทินผู้บริหาร| ,|แนะนำการอบรม |


Links : ARCK KKU ENGมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


visitors 171945 , 277047 , start 15 march 2017