คลังเก็บผู้เขียน: admin

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตามประกาศ 2458/2564

 

รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2458/2564 : https://kku.world/ma6u4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศ 5 มกราคม 2565 : https://kku.world/kllbp

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศ 21 มกราคม 2565 : https://kku.world/0qdck

 

 

 

 

 

 

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แบบ Portfolio 1 ถึง 15 ธันวาคม 2564

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แบบ Portfolio ช่วงวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2564

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
.
.

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

.

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’ (Docter of Philosophy Program in Integrated Research For Design, Architecture, Regional and City Planning หรือ I-R-D-A-P, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand)

ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการการออกแบบในสามขอบเขต ได้แก่การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Integrated learning in 3 scales; Creative Design, Architectural Design, Urban and Regional Planning

ปรัชญาหลักสูตร คือ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ‘Sustainable Development Philosophy’

‘ครั้งแรกบนแผ่นดินไทย’

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081 5745933

https://th.kku.ac.th/54497/

 

เปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 9-18 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th

 

 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

Link = https://kku.world/w4ith

 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล

ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล ด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดย Login เข้าอีเมลล์ kku.ac.th ของท่านที่ https://mail.kku.ac.th เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

https://mail.kku.ac.th

 

 

 

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้า-แนะนำภาพรวม : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาตรี : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาโท : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาเอก : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน.

 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2567 – 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 /
  https://kku.world/lsnwz
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2566 – 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 /
  https://kku.world/kf74d
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2565 – 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 /
  https://kku.world/mu4fv
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2 2564 – 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
  https://kku.world/rdcn3
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 1 2564 – 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 63 / https://kku.world/9r6j-
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2 2563 – 1 ธันวาคม 62 ถึง 31 พฤษภาคม 63 / https://kku.world/tlb7s
  .
 • รายบุคคล 1 63 (1 มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2562)

ข้อมูลเก่า พฤษภาคม 60 ถึง พฤษภาคม 62 ติดต่อ panuph@kku.ac.th