คลังเก็บผู้เขียน: admin

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’ (Docter of Philosophy Program in Integrated Research For Design, Architecture, Regional and City Planning หรือ I-R-D-A-P, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand)

ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการการออกแบบในสามขอบเขต ได้แก่การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Integrated learning in 3 scales; Creative Design, Architectural Design, Urban and Regional Planning

ปรัชญาหลักสูตร คือ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ‘Sustainable Development Philosophy’

‘ครั้งแรกบนแผ่นดินไทย’

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081 5745933

https://th.kku.ac.th/54497/

 

เปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 9-18 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th

 

 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

Link = https://kku.world/w4ith

 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล

ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล ด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดย Login เข้าอีเมลล์ kku.ac.th ของท่านที่ https://mail.kku.ac.th เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

https://mail.kku.ac.th

 

 

 

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้า-แนะนำภาพรวม : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาตรี : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาโท : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาเอก : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน.

ข้อมูลเก่า พฤษภาคม 60 ถึง พฤษภาคม 62 ติดต่อ panuph@kku.ac.th

E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หรือใช้

E-form แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.