คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่ง กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561  ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ไปยังกองบริหารงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. งามจิตร   กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยา เครื่องสำอางและการโฆษณา “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยา เครื่องสำอางและการโฆษณา “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียน” วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ (คลิ้ก)

โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการพัฒนาสู่ความเป็นสากลและสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับสมรรถนะสากลด้านวิชาการ ด้านวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=134

 

รายละเอียดวันรับสมัคร และวันประกาศผล

รอบที่ 1

– วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ     30 มีค. 2561
– วันประกาศผล                                                           30 เมย. 2561
– วันสุดท้ายของการยืนยันการจ้าง                                   31 พค. 2561
– วันสุดท้ายของการจัดทำสัญญาการจ้าง                       15 มิย. 2561

 

รอบที่ 2

– วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ     31 พค.  2561
– วันประกาศผล                                                            29 มิย.  2561
– วันสุดท้ายของการยืนยันการจ้าง                                   31 กค. 2561
– วันสุดท้ายของการจัดทำสัญญาการจ้าง                       15 สค. 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งวงเงินงบประมาณสนับสนุนประกบอด้วยค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัย ไม่เกิน 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท โดยมี รอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 2 ครั้งคือ

รอบที่ 1 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 2 ภายใน 26 มกราคม 2560

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเดิมเติมได้ตามเอกสารแนบ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น โทร 043 202 697 อีเมล์ ponchawarat.t@gmail.com

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมรับฟังเพื่อเสนอขอทุนโครงการทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการประชาสัมพันธ์  โครงการทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร มข. โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/B3Yp0H ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา มูลตรี 48189 หรือ 043 – 203 177

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและการเปิดสู่ภูมิภาค  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยแก่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณะต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียด งวดที่ ๑ งวดที่ ๒
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 15 มีนาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560
วันประกาศผลผู้ได้รับทุน 29 มีนาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560
วันสุดท้ายของการยืนยันการรับทุน 20 เมษายน 2560 14 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายการจัดทำสัญญารับทุน 19 พฤษภาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน 20 มิถุนายน 2560 28 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม