คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้ “ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit Express

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการให้นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit express เพื่อสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เนื่องจากมีเพียง 1 account ดังนั้นหากประสงค์จะใช้งาน สามารถจองเวลาใช้งานและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2
เบอร์โทร 043-202733 หรือ 086-4514455 เบอร์ภายใน 42132-34
ติดต่อ : คุณเศกสิทธิ์ หรือ คุณธัญชนก “ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit Express

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ NRCT-ICSSR

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ โดย วช.และ ICSSR จะร่วมมือกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย และให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองการต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 02-5792690

ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561  ซึ่งในงวดที่ 6/2561 พิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการรับประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจโปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยต้นสังกัดแล้ว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกฤติกา  แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร 42128 , 043-203177 หรือ

เว็ปไซต์กองบริหารงานวิจัย  https://ora.kku.ac.th/index.asp?.go2= foreign_research_present

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ (คลิก) และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09 7259 1646 หรือ 0 2880 8655

รายละเอียด

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0”

 

สำรองที่นั่งได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Dd7kKvwUsGV6Pzx8Y022Bt25bCEoXXm_Tip64o7AU0d2nw/viewform

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรวมรวมเอกสารและเสนอชื่อต่อทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวัน28 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ้กดูรายละเอียด

ขอเชิญสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  2 – 16 กรกฎาคม 2561

โครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  2 – 16 กรกฎาคม 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2923/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=phd_research หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.compraphanph@kku.ac.th

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา  โดยขอรับบริจาคเป็นหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา  และผลิตตั้งแต่  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน  

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ซึ่งได้จัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโลยีใน 2 ประเทศ  คือ ลาว และเมียนมา โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายกับองค์กรนานาชาติ พร้อมกับนำหนังสือไปบริจาคให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

ผู้สนใจสามารถบริกจาคได้ที่  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านเอง  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณภาวิณี โทร : 0851956251   อีเมล์ pakuanpavi@gmail.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร  จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ โทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42479 Email: wilung@kku.ac.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร