คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครในรอบ Portfolio เริ่มรับสมัครวันที่ 9-18 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th

 

 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล

ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย วิธีดิจิทัล ด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดย Login เข้าอีเมลล์ kku.ac.th ของท่านที่ https://mail.kku.ac.th เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

https://mail.kku.ac.th

 

 

 

ขอเชิญชมงาน Open House 6-12 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญชมงาน Open House และนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TONE THO : Thesis Exhibition 2019
จัดขึ้นในวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562
วันที่ 6-12 AR OPEN HOUSE
วันที่ 6-12 AR GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 10-12 ID GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 12 AR KKU GRADUATION FASHION SHOW
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 1
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเพจนี้ และฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ
#ToneThoThesisExhibition2019
#ArchitectureAndIndustrialDesign
#KhonKaenUniversity

 

การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้า 11 มีนาคม 2562

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้าให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ. อาคารสิม

ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น

         เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 187/2559 เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2896/2561 รวมทั้งบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.27/8989 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น ตามเอกสารแนบ มีข้อความที่ทำให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่องานวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาฯ ทำให้นักวิจัยไม่ได้ยื่นเสนอโครงการวิจัยผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้ประเมินทำให้มีผลกระทบต่อนักวิจัย นั้น
           ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง พิจารณา วาระ 4.2 การจัดการโครงการที่เข้าข่าย Exemption ในช่วยที่มีปัญหาจากการประกาศฯ มีมติให้นักวิจัยที่ทำวิจัยที่เข้าข่าย Exemption ตามประกาศฯ โดยทำวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2562 นั้น สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัยย้อนหลังมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจาณาย้อนหลังให้ได้ แต่ทั้งนี้งานวิจัยนั้นจะต้องเข้าข่ายโครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่แนบมานี้

การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลโครงการวิจัย ที่จะขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS (National Research Management System)  รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

·        เอกสารหมายเลข 1   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “แผนบูรณาการ”

·        เอกสารหมายเลข 2   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “โครงการ/ชุดโครงการ”

·        เอกสารหมายเลข 3   แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

โดยเอกสารหมายเลข 1- 3 ข้างต้น เป็นคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น สำหรับ Template ข้อเสนอโครงการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หากเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัยจะให้ทราบเพื่อดำเนินการในระบบ NRMS ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะต้องไม่ติดค้างรายงานฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559  อนึ่ง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนฯ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=government_research 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390

ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาฯในการดำเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลงานที่ได้รับ รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 e-mail:ngamchitku@kku.ac.th

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2416/2561 หลักเกณฑ์การพิจาราจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2421/2561 เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กันยายน เพื่อเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการและวิจัยให้ความเห็นชอบและกลั่นกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390  Download แบบฟอร์มได้ที่ http://ora.kku.ac.th

แบบเสนอโครงการ

ประกาศรับสมัคร 2421-2561

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดทำสัญญารับทุนตามตัวชี้วัดที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS   รวมทั้งการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯในปีงบประมาณ 2563  ให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณกำหนดมากยิ่งขึ้น

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://goo.gl/cdGbRW สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390