คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

               ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561  ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สู่ประชาชนและเยาวชนในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ผู้สนใจสามารถจัดส่งชื่อผลงานและกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/4NEiksLb2mWoPXLx1 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561    โดยกองบริหารงานวิจัย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ทราบในภายหลัง   ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจินตนา  มูลตรี กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ /โทรสาร 043 203178 โทรภายใน มข. 48189  หรือ อีเมล์ jintmo@kku.ac.th

การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2561

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2561 โดยแบ่งข้อเสนอเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว 2) เมืองแห่งความเที่ยวเทียม 3) นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะสามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้ทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/citychallenge/greencity/

การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเพทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) และความท้าทายต่อภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งกลยุทธ์ นวัตกรรมและแนวทางสู่พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน (4 สัปดาห์)  ระหว่าง 2-27 กรกำาคม 2561 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือ วัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นุกศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th

ดูเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและงาานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 672 511-12  ลงทะเบียนออนไลน์ http://cpad.wu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP ใหม่  โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาได้จาก http:22eckku.kku.ac.th  และสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

 

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณราบทความละ 2 ท่าน ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ผ่านระบบ http://www.arch.chula.ac.th/sarasatr โดยมีค่าลงทะเบีนบทความละ 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณฤทัย 02 218 4327  หรือ  02 218 4320

ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส่นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ชื่อหัง (Hainan ChiHang Foundation)  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐฐิตกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย โทร 081-701-8484

 

เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) ผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย) และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018FALL)

2. Ewha_Health & Medical Clearance Form

3. Student Agreement

4. Korean Language Course Description

ประชาสัมพันธ์โครงการ “FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3”

บริติซ เคาซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลแข่ขันการนำเสนอทางด้านวิทยศาสตร์ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารเพิ่มเติม