คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ NRCT-ICSSR

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ โดย วช.และ ICSSR จะร่วมมือกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย และให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองการต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 02-5792690

ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561  ซึ่งในงวดที่ 6/2561 พิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการรับประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจโปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยต้นสังกัดแล้ว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกฤติกา  แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร 42128 , 043-203177 หรือ

เว็ปไซต์กองบริหารงานวิจัย  https://ora.kku.ac.th/index.asp?.go2= foreign_research_present

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ (คลิก) และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09 7259 1646 หรือ 0 2880 8655

รายละเอียด

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0”

 

สำรองที่นั่งได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Dd7kKvwUsGV6Pzx8Y022Bt25bCEoXXm_Tip64o7AU0d2nw/viewform

ขอเชิญสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  2 – 16 กรกฎาคม 2561

โครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  2 – 16 กรกฎาคม 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2923/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=phd_research หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.compraphanph@kku.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ntbac2018.udru.ac.th/

ขอเชิญร่วมสัมมนา การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลขึ้นในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธาราทองบอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018”

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018” ในหัวข้อ “Energy, Environment and Development in GMS” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ยในการประชุม (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และบริการรับส่งจากสนามบิน) จำนวน 4 ท่าน ในวงเงิน 85,000 บาท  ทางกองบริหารงานวิจัยจึงขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนคชจ.เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งสามารถจัดส่งบทความประชุมวิชาการมาที่กองบริหารงานวิจัย ภายใน 22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณธนายุทธ สังข์อินทร์  โทร 42765

ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

               ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561  ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สู่ประชาชนและเยาวชนในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ผู้สนใจสามารถจัดส่งชื่อผลงานและกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/4NEiksLb2mWoPXLx1 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561    โดยกองบริหารงานวิจัย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ทราบในภายหลัง   ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจินตนา  มูลตรี กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ /โทรสาร 043 203178 โทรภายใน มข. 48189  หรือ อีเมล์ jintmo@kku.ac.th

การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2561

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2561 โดยแบ่งข้อเสนอเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว 2) เมืองแห่งความเที่ยวเทียม 3) นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะสามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้ทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/citychallenge/greencity/