คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและงาานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 672 511-12  ลงทะเบียนออนไลน์ http://cpad.wu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP ใหม่  โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาได้จาก http:22eckku.kku.ac.th  และสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

 

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณราบทความละ 2 ท่าน ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ผ่านระบบ http://www.arch.chula.ac.th/sarasatr โดยมีค่าลงทะเบีนบทความละ 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณฤทัย 02 218 4327  หรือ  02 218 4320

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นฯ

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัมนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02351 6359 คุณศศิลักษณ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลงานที่ได้รับ รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 102/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะ/ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่น.ส. งามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ

สมศ.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561 ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ โดยมีประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการประเมนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 คุณกิตติกันตพงศ์

คลิ้กดูรายละเอียด http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1700/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและเทคนิ่คปฏิบัตกับสัตว์ทดลอง” รุ่นที่ 17

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและเทคนิ่คปฏิบัตกับสัตว์ทดลอง”  รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.promotion-scitec.or.th/ หรือสอบถามมาที่อีเมล์ thaitechaward@gmail.com

ฝ่ายเลขาโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นฯ

02 452 3321, 02 470 7433

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561มีภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 02-22163955 ต่อ 266 (กิตติกันตพงษ์)

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน      ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 – 16 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร: 02-5793982 , 02-5612445 ต่อ 409, 401 (ศรีรัตน์/ธรรมภรณ์) โทรสาร 02-5793982