คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และกำหนดจัดงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร ศิลปิน นิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลงาน ได้แก่ 1. กลุ่มผลงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2. กลุ่มผลงานสถาปัตยกรรม, ผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน 3. กลุ่มผลงานพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ 4. กลุ่มผลงานดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ดังรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อม สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 (อัตราค่าลงทะเบียนส่งผลงาน นิสิต/นักศึกษา/ทั่วไป จำนวน 2,000 บาท ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิสิต/นักศึกษา/ทั่วไป จำนวน 500 บาท/คน ) ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตอบรับการนำเสนอ ภายในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สมัครเข้าชมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.nu.ac.th/creative/ และสอบถมได้ที่ นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน (ผู้ประสานงาน) โทร 0-5596-2459, E-mail: architect.research@gmail.com
และเมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโปรดขออนุมัติเดินทางตามสิทธิ์ผ่านหน่วยบุคคลได้โดยตรง (* *เมื่อท่านเข้าร่วมแล้วโปรดส่ง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพร้อมใบเกียรติบัตร ที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อกรอกข้อมูลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวใน CMU MIS ของท่านต่อไป * *)

ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น

         เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 187/2559 เรื่อง โครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2896/2561 รวมทั้งบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.27/8989 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้น ตามเอกสารแนบ มีข้อความที่ทำให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่องานวิจัยที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาฯ ทำให้นักวิจัยไม่ได้ยื่นเสนอโครงการวิจัยผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้ประเมินทำให้มีผลกระทบต่อนักวิจัย นั้น
           ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง พิจารณา วาระ 4.2 การจัดการโครงการที่เข้าข่าย Exemption ในช่วยที่มีปัญหาจากการประกาศฯ มีมติให้นักวิจัยที่ทำวิจัยที่เข้าข่าย Exemption ตามประกาศฯ โดยทำวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2562 นั้น สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัยย้อนหลังมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจาณาย้อนหลังให้ได้ แต่ทั้งนี้งานวิจัยนั้นจะต้องเข้าข่ายโครงการที่เข้าข่ายสามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่แนบมานี้

การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลโครงการวิจัย ที่จะขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS (National Research Management System)  รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

·        เอกสารหมายเลข 1   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “แผนบูรณาการ”

·        เอกสารหมายเลข 2   คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท “โครงการ/ชุดโครงการ”

·        เอกสารหมายเลข 3   แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

โดยเอกสารหมายเลข 1- 3 ข้างต้น เป็นคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น สำหรับ Template ข้อเสนอโครงการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หากเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัยจะให้ทราบเพื่อดำเนินการในระบบ NRMS ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะต้องไม่ติดค้างรายงานฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559  อนึ่ง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนฯ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=government_research 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390

ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะพิจารณาอุดหนุนงบประมาฯในการดำเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้องานและผลงานที่ได้รับ รายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://ora.kku.ac.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 e-mail:ngamchitku@kku.ac.th

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2416/2561 หลักเกณฑ์การพิจาราจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2421/2561 เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กันยายน เพื่อเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการและวิจัยให้ความเห็นชอบและกลั่นกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390  Download แบบฟอร์มได้ที่ http://ora.kku.ac.th

แบบเสนอโครงการ

ประกาศรับสมัคร 2421-2561

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  

ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดทำสัญญารับทุนตามตัวชี้วัดที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS   รวมทั้งการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯในปีงบประมาณ 2563  ให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณกำหนดมากยิ่งขึ้น

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://goo.gl/cdGbRW สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390

การประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม  Auditorium ณ  อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/uU5rmfccuHRp6fz82

ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (รุ่นที่ 15)

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. จะเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 ให้แก่ บัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวแก่นนักศึกษาโดยตรง ทางโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562 (รุ่นที่ 15) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ในประเด็นหัวข้อรับสมัครทุนดังต่อไปนี้
1.เรา เล่า เร้า: บทบาทของ “สื่อ” ในสังคมร่วมสมัย
2.สหศิลป์ สหศาสตร์ สหบท: การสร้างสรรค์จากความหลากหลาย
3.ปรับ แปร เปลี่ยน แปลง: การเดินทางของคุณค่า ความรู้ และสุนทรียภาพ
4.สังคมสีเขียว: การจัดการสิ่งแวดล้อมในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ผู้ประสานงานโครงการฯ เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษของคณะโดยตรง จึงใครขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมฟังกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ทางอีเมล์ trfmagfund@gmail.com (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์ติดต่อ และสถานที่เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์)
 

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ NRCT-ICSSR

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ โดย วช.และ ICSSR จะร่วมมือกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย และให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองการต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 02-5792690

ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561  ซึ่งในงวดที่ 6/2561 พิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการรับประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจโปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยต้นสังกัดแล้ว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกฤติกา  แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร 42128 , 043-203177 หรือ

เว็ปไซต์กองบริหารงานวิจัย  https://ora.kku.ac.th/index.asp?.go2= foreign_research_present