คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิเทศสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรวมรวมเอกสารและเสนอชื่อต่อทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวัน28 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ้กดูรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา  โดยขอรับบริจาคเป็นหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา  และผลิตตั้งแต่  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน  

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ซึ่งได้จัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโลยีใน 2 ประเทศ  คือ ลาว และเมียนมา โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายกับองค์กรนานาชาติ พร้อมกับนำหนังสือไปบริจาคให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

ผู้สนใจสามารถบริกจาคได้ที่  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านเอง  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณภาวิณี โทร : 0851956251   อีเมล์ pakuanpavi@gmail.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร  จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ โทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42479 Email: wilung@kku.ac.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองการต่างประเทศ จะจัดทำโครงการทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ให้มีศักยภาพสากล และอยู่ในระหว่างการเสนอลงนามในประกาศทุนสนับสนุน และระหว่างนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิสรา สุริยกุล ณ อยุธยา 42785

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018”

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม “GMSARN International Conference 2018” ในหัวข้อ “Energy, Environment and Development in GMS” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ยในการประชุม (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และบริการรับส่งจากสนามบิน) จำนวน 4 ท่าน ในวงเงิน 85,000 บาท  ทางกองบริหารงานวิจัยจึงขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนคชจ.เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งสามารถจัดส่งบทความประชุมวิชาการมาที่กองบริหารงานวิจัย ภายใน 22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณธนายุทธ สังข์อินทร์  โทร 42765

ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน (4 สัปดาห์)  ระหว่าง 2-27 กรกำาคม 2561 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือ วัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นุกศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th

ดูเอกสาร

ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส่นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ชื่อหัง (Hainan ChiHang Foundation)  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐฐิตกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย โทร 081-701-8484

 

เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) ผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย) และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018FALL)

2. Ewha_Health & Medical Clearance Form

3. Student Agreement

4. Korean Language Course Description

ประชาสัมพันธ์โครงการ “FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3”

บริติซ เคาซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลแข่ขันการนำเสนอทางด้านวิทยศาสตร์ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารเพิ่มเติม