คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน (4 สัปดาห์)  ระหว่าง 2-27 กรกำาคม 2561 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือ วัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นุกศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th

ดูเอกสาร

ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส่นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ชื่อหัง (Hainan ChiHang Foundation)  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐฐิตกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย โทร 081-701-8484

 

เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) ผ่านคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

6. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย) และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018FALL)

2. Ewha_Health & Medical Clearance Form

3. Student Agreement

4. Korean Language Course Description

ประชาสัมพันธ์โครงการ “FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3”

บริติซ เคาซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลแข่ขันการนำเสนอทางด้านวิทยศาสตร์ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย Newton Fund 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ  มข.  สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ 44567 หรือ saowana@kku.ac.th

ทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ ปสาธารณรัฐอินเดีย  โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DIFA TES) หรือ ผลการสอบ TOEFL , IELTS หรือผลสอบอื่น ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยศึกษารายละเอียดการสมัครทุนได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือ โทร คุณพิทยา บูรณะรัช 0-2203-5000 ต่อ 43102

ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2869/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ว่าด้วยเรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2551 ดังรายละเอียดที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ทั้งนี้  หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซด์ของกองวิเทศสัมพันธ์ https://ird.kku.ac.th/

การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  2852/2560  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมวิจัย และผลิตผลงาน Manuscript ดังรายละเอียดที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ หากมีผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หมดเขตรับสมัครงวดที่  2  ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มีนาคม  2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ website ของกองวิเทศสัมพันธ์ http://ird.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 E-mail: jonson@kku.ac.th

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 204/2561) ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 งวด ทั้งนี้คณะฯ ศูนย์วิจัย และ สถาบันวิจัย สามารถส่งโครงการฯเพื่อขอรับทุนฯดังกำหนดการต่อไปนี้

รายละเอียด งวดที่ 1 งวดที่ 2
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ วันศุกร์ที่สอง

ของเดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่หนึ่ง

ของเดือนพฤษภาคม

วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ วันอังคารสุดท้าย

ของเดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายน

การขออนุมัติใช้เงิน/การยืมเงินทดรองจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินจริงตามแผนการใช้เงิน
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุนสนับสนุนฯไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. ประกาศ 204-61

2. แบบประเมินโครงการ

3. มข-ปช-1_ขออนุมัติดำเนินโครงการ_อธิการบดี

4. มข-ปช-2_ขออนุมัติเงินทุน_ฝ่ายการตปท

5. มข-ปช-3_ใบเสนอขอรับทุนสนับสนุนประชุม

6. มข-ปช-4_แบบเสนอโครงการประชุม

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป โดยในปี 2561 สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี เหมาจ่าย คนละ 60,000 บาท และขอให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อนักศึกษา จำนวน ไม่เกิน 4 คน (ผู้สมัครหลัก 2 คน เดินทางไปเยอรมนี 1 คน เบลเยี่ยม 1 คน) ผู้สมัครสำรอง 2 คน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าคณะไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร โดยขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะได้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อยด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และพิจารณาตามเกณฑ์พิจารณาของ สกอ. ต่อไปนี้

1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2  (ไม่จำกัดสาขา)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.50 ในระดับ ป. ตรี และ 3.0 ในระดับ ป. โท (นับถึงวันสมัคร)

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี โดยต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

 CEFR ไม่ต่ำกว่า B2                     IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 

    TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 550        TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 80 

4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

สภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ

5. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

6. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ทุนกำหนดด้วยตนเองได้

 

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ