คลังเก็บหมวดหมู่: tools

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน

โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน.

 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2566 – 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 /
  https://kku.world/kf74d
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2565 – 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 /
  https://kku.world/mu4fv
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2 2564 – 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
  https://kku.world/rdcn3
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 1 2564 – 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 63 / https://kku.world/9r6j-
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง งวดประเมิน 2 2563 – 1 ธันวาคม 62 ถึง 31 พฤษภาคม 63 / https://kku.world/tlb7s
  .
 • รายบุคคล 1 63 (1 มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2562)

ข้อมูลเก่า พฤษภาคม 60 ถึง พฤษภาคม 62 ติดต่อ panuph@kku.ac.th

E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 Link : https://kku.world/mbzwj

 

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หรือใช้

E-form แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.