ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA–UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรวมรวมเอกสารและเสนอชื่อต่อทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ดูรายละเอียด