ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2561  ซึ่งในงวดที่ 6/2561 พิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการรับประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจโปรดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยต้นสังกัดแล้ว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกฤติกา  แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร 42128 , 043-203177 หรือ

เว็ปไซต์กองบริหารงานวิจัย  https://ora.kku.ac.th/index.asp?.go2= foreign_research_present