การประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม  Auditorium ณ  อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/uU5rmfccuHRp6fz82